แนวทางเวชปฏิบัติทางอายุรกรรมปี 2558

frontpage

ข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เวชปฏิบัติในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย และถูกต้องอยู่เสมอ ดังนั้น แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ จึงได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice guideline) เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่สำคัญ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน เพิ่อเป็นแนวทางให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่นๆ ช่วยในการตัดสินใจทั้งในด้านต่างๆ เช่น การวินิจฉัยและการรักษาโรค เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

Continue reading “แนวทางเวชปฏิบัติทางอายุรกรรมปี 2558”

Advertisements