การบวมจากยา calcium channel blockers (CCB Related Peripheral Edema)

hypertension-mythsยาในกลุ่ม calcium channel blockers (CCB) เป็นยาที่ใช้บ่อยในการรักษาความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะ amlodipine เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดความดันได้ดี อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงที่สำคัญของยาในกลุ่มนี้ คือ อาการบวม ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อย 

การบวมจากยา calcium channel blockers (CCB) พบได้มาก-น้อยขนาดไหน
– ภาวะบวมพบได้จากการใช้ยา amlodipine ประมาณ 20%, ในขณะที่ felodipine พบได้ประมาณ 15% ในขณะที่ยาที่ใหม่กว่า ได้แก่ lercanidipine, lacidipine และ manidipine จะพบการบวมได้น้อยกว่า (<10%) โดยการบวมมีความสัมพันธ์กับขนาดและระยะเวลาที่ได้รับยา (dose & time dependent)

CCB

กลไกการเกิดอาการบวมเกิดจากอะไร
– เกิดจาก peripheral vasodilatation ที่ precapillary arteriolar area
– ไม่ใช่เกิดจาก fluid retention ดังนั้นการให้ยาขับปัสสาวะจึงไม่ได้ประโยชน์ (diuretic resistant)

ถ้าผู้ป่วยกินยาในกลุ่ม CCB แล้วมีอาการบวมเกิดขึ้น ควรทำอย่างไร
อาจลดขนาดยาลง
– เปลี่ยนเป็นยากลุ่ม CCB ตัวอื่นที่มีโอกาสบวมน้อยกว่า หรือเปลี่ยนไปใช้ยาในกลุ่มอื่น
– ให้ยาที่มีฤทธิ์ venodilatation เช่น ACEI หรือ ARB ร่วมด้วย พบว่าลดอาการบวมได้

สรุป : การบวมจากยา calcium channel blockers พบได้บ่อย (15-20%) มีความสัมพันธ์กับขนาดยาที่สูง, กลไกการเกิดอาการบวมเป็นจาก peripheral vasodilatation ดังนั้นการให้ยาขับปัสสาวะจึงไม่ได้ผล, การรักษาอาจลดขนาดยาลง, เปลี่ยนไปใช้ยาอื่น หรือให้ยาในกลุ่ม ACEI/ARB ร่วมด้วย

เอกสารอ้างอิง
– Joel Handler. Managing Calcium Channel BlockerRelated Peripheral Edema. The Journal of Clinical Hypertension. 2004;4:400-2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s