[PR] การประชุมวิชาการสัญจร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5-7 ส.ค. 58

new logo_RCPTขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 26 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างวันที่่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ฟรี……

  • ค่าลงทะเบียนประชุม
  • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
  • รถรับ – ส่ง ระหว่างโรงแรมกับสถานที่จัดประชุม

เพียงแค่ท่านแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มที่แนบมา แล้วส่งกลับมายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทางอีเมล์ rcpt@rcpt.org หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2716-6744 ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านร่วมประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวไปยังแพทย์ในสังกัดหรือในหน่วยงานของท่าน รวมไปถึงแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ที่ท่านรู้จักให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง นายแพทย์ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์ ประธานคณะทำงานวิชาการสัญจร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s