ยา fondaparinux เกิดเลือดออกน้อยกว่า และลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีกว่ายา enoxaparin ในการรักษาผู้ป่วย NSTEMI

fondaparinux

ผลลัพธ์จากการศึกษา OASIS-5 study พบว่าการรักษาผู้ป่วย non–ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) ด้วยยา fondaparinux (ออกฤทธิ์เป็น factor Xa inhibitor) มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า (noninferior) ยา enoxaparin ในการลดการเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันซ้ำ นอกจากนั้น fondaparinux ยังลดการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในโรงพยาบาล ทำให้สามารถลดอัตราการเสียฃีวิตในระยะสั้นและระยะยาวได้

การศึกษาในประเทศสวีเดน เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่การศึกษาแบบสุ่ม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย 40,616 ราย โดยผู้ป่วยที่ทำการศึกษามีอายุเฉลี่ย 73 ปี และ เป็นผู้หญิง 37% เก็บข้อมูลเป็นเวลา 4-5 ปี นับจากปี 2007-2010 พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา fondaparinux  14,791 ราย (36.4%) และรักษาด้วยยา enoxaparin 25,825 ราย (63.6%) พบว่าการเกิดเลือดออกในโรงพยาบาล ในกลุ่มที่ได้ fondaparinux ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้ enoxaparin (1.1% vs. 1.8%; adjusted odds ratio, 0.54) เฃ่นเดียวกับอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ในกลุ่มที่ได้ fondaparinux ก็ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้ enoxaparin (2.7% vs. 4.0%; OR, 0.75) นอกจากนั้นการเกิดเลือดออกรุนแรงและการเสียฃีวิตยังต่ำกว่าที่ 30 และ 180 วัน ในขณะที่การเกิด recurrent MI และ stroke ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 30 และ 180 วัน ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการทำ Percutaneous coronary intervention (PCI) ซึ่งมีอยู่ 42% พบว่าผลลัพธ์ดังกล่าวก็ไม่เปลี่ยนแปลง

สรุป: ยา fondaparinux มีโอกาสการเกิดเลือดออกน้อยกว่า และลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีกว่ายา enoxaparin ในการรักษาผู้ป่วย NSTEMI

สำหรับในประเทศไทย บัญชียาหลักแห่งชาติปี 2556 ได้กำหนดให้ Fondaparinux เป็นยาหลักในการใช้สำหรับ acute coronary syndrome ที่ไม่ต้องทำ Percutaneous Coronary Intervention (conservative management) แต่ยา Enoxaparin จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการทำ PCI

เอกสารอ้างอิง

  • Szummer K et al. Association between the use of fondaparinux vs low-molecular-weight heparin and clinical outcomes in patients with non–ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2015 Feb 17; 313:707
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s