การให้ Clopidogrel ร่วมกับ Aspirin ในภาวะ Acute Minor Stroke หรือ Transient Ischemic Attack

stroke

การเกิดเส้นเลือดสมองอุดตัน (stroke) พบได้ค่อนข้างบ่อยหลังจากการเกิด transient ischemic attack (TIA) หรือ minor ischemic stroke การให้  clopidogrel ร่วมกับ aspirin สามารถลดการเกิด stroke ที่เกิดตามมาทีหลังได้ดีกว่าการให้  aspirin เพียงอย่างเดียว

จากการศึกษาที่เป็น randomized, double-blind, placebo-controlled trial ทำในสถานพยาบาลจำนวน 114 แห่งในประเทศจีน โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 5170 คน เป็นผู้ป่วย minor ischemic stroke หรือ high-risk TIA ที่มารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ โดยกลุ่มหนึ่งได้ยาสองชนิดคือ clopidogrel และ aspirin (clopidogrel เริ่มขนาด 300 มก. ตามด้วยขนาด 75 มก.ต่อวันเป็นเวลา 90 วัน, ร่วมกับ aspirin ในขนาด 75 มก.ต่อวันในช่วง 21 วันแรก) กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาหลอกร่วมกับ aspirin ในขนาด 75 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 90 วัน พบว่าในกลุ่มที่ได้ clopidogrel–aspirin มี stroke เกิดชึ้น 8.2% ในขณะที่กลุ่มที่ได้ aspirin อย่างเดียวมี stroke เกิดขึ้น 11.7% (hazard ratio, 0.68; 95% confidence interval, 0.57-0.81; P<0.001). ในขณะที่อัตราการเกิดเลือดออกปานกลางถึงรุนแรง และ  hemorrhagic stroke ไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม (0.3%)

สรุป: การให้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin ดีกว่าการให้ aspirin อย่างเดียวในการลดการเกิด stroke ในผู้ป่วย minor ischemic stroke หรือ TIA ที่มารักษาภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก

เอกสารอ้างอิง

  • Yongjun Wang, Yilong Wang, Xingquan Zhao., et al. Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack. N Engl J Med 2013; 369:11-19.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s